top of page
Privacyverklaring Fysiotherapie en Echografie Zijlweg 5

Fysiotherapie en Echografie Zijlweg 5 gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden nooit zonder toestemming gedeeld. In de onderstaande privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens er nodig zijn, waarom en hoe het verwerkt wordt.

 

Persoonsgegevens

Er wordt gesproken over persoonsgegevens als het gegevens betreft die het mogelijk maken om u te identificeren als uniek persoon. Dit betreft de normale gegevens als naam, adres, geboortedatum en bijvoorbeeld burgerservicenummer (BSN). Om persoonsgegevens te verwerken dient er een wettelijke grondslag te zijn. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn zes grondslagen opgenomen waarvan één grondslag noemt dat het gerechtvaardigd is om gegevens te verwerken als er een wettelijke verplichting is.

 

Bewaarplicht

Zorgverleners, zoals fysiotherapeuten, hebben deze wettelijke verplichting. Er is een plicht om van elke patiënt een medisch dossier bij te houden. Dit is vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO). Tevens is elke zorgverlener er zelf verantwoordelijk voor dat de dossiers goed beveiligd zijn. Dit is een verplichting die vastgelegd is in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de WGBO staat beschreven dat elke zorgverlener een bewaarplicht heeft van 15 jaar. Dit begint te tellen vanaf 18 jarige leeftijd. Alle gegevens worden dus minimaal tot iemands 34e levensjaar bewaard.

 

Fysiotherapie en Echografie Zijlweg 5 neemt deze bewaarplicht serieus. Om de gegevens te beschermen wordt er gebruik gemaakt van een afsluitbare dossierkast. Het elektronische patiëntendossier wordt bijgehouden in Intramed. Hierbij wordt in een streng beveiligde online omgeving gewerkt doormiddel van een persoonsgebonden Virtual Private Network (VPN) verbinding. Intramed is dan ook ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd. Uw gegevens zijn dus veilig opgeborgen. Zowel digitaal als op papier. U hebt het recht deze gegevens op te vragen en in te zien.

 

Gegevensverwerking

Fysiotherapie en Echografie Zijlweg 5 vraagt een aantal gegevens voorafgaand aan of bij de intake. Dit zijn naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail, BSN en huisarts. In eerste plaats worden deze gegevens gebruikt om u als persoon aan het dossier te koppelen wat bij u hoort. Verder worden deze gegevens gebruikt om met u in contact te komen, de rekening te sturen en om gebruik te kunnen maken van de afspraken- en huiswerkoefeningen-app (onderdeel van Intramed en op dezelfde manier beveiligd). Indien er, na uw toestemming, contact opgenomen wordt met de huisarts zullen uw naam en geboortedatum gebruikt worden ter identificatie. Informatie per brief wordt ook met naam en geboortedatum aan uw dossier gekoppeld. Uw BSN wordt hier niet voor gebruikt. Uw gegevens worden pertinent niet gebruikt voor ongevraagde mail en tevredenheidsonderzoek. Behalve dat uw afspraak per mail of per app bevestigd wordt met daarnaast een herinnering. Ook worden ze niet verstrekt aan derden zoals een verzekeraar, op geen enkele wijze.

 

https://www.zijlweg5.nl/, de website van de praktijk, is beveiligd. Dit is herkenbaar aan de ‘s’ achter ‘http’ en het slotje wat ervoor staat. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van het cryptosysteem RSA. Dit zorgt voor een nagenoeg onkraakbare encryptie van de gegevens die u via de website invult en verstuurd.

 

Binnen de praktijk hebben de behandelend fysiotherapeuten inzicht in uw dossier. De reden hiervoor is dat er een overname van patiënten kan zijn door onvoorziene omstandigheden. Het moet dan mogelijk zijn om uw dossier in te kunnen zien om toch tot een goede behandeling te komen. Iedere behandelend fysiotherapeut bij Fysiotherapie en Echografie Zijlweg 5 heeft een geheimhoudingsplicht.

Gegevens kunnen, na overleg met u, overgedragen worden aan de huisarts als hier aanleiding toe is of als dit een meerwaarde heeft ten aanzien van de behandeling.

 

Rechten als patiënt

U hebt recht op uw gegevens. Om gebruik te maken van deze rechten mailt u naar het onderstaande mailadres. Er kan gevraagd worden om een identiteitsbewijs mee te sturen of om langs te komen. Als patiënt hebt u (1) recht op inzage, (2) recht van rectificatie, (3) recht van gegevensverwijdering, (4) recht op overdraagbaarheid van gegevens/dataportabiliteit.

 

  1. U hebt het recht op een kopie van de verzamelde persoonsgegevens. Dit kan op papier of digitaal.

  2. U hebt het recht te verlangen dat onjuiste of achterhaalde persoonsgegevens worden gecorrigeerd en onvolledige gegevens worden aangevuld.

  3. U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. Fysiotherapie en Echografie Zijlweg 5 voert een dergelijk aanvraag binnen 3 maanden uit (de wettelijke termijn). Als de gegevens nodig zijn voor continuering van zorg of declaratie zal niet meteen voldaan kunnen worden aan uw vraag. Overleg en aanvraag tot verwijdering gaan ten allen tijde schriftelijk. Hiervoor dient tevens een handtekening geplaatst worden in bijzijn van een medewerker van Fysiotherapie en Echografie Zijlweg 5.

  4. U hebt het recht uw gegevens op te vragen voor overdracht of eigen inzicht. De gegevens voor overdracht dienen zodanig opgesteld te zijn dat ze eenvoudig te gebruiken zijn voor de derde partij. Het recht geldt alleen over het deel dat uw zelf direct of indirect heeft verstrekt (vragenlijsten, meetinstrumenten, gegevens uit anamnese etc.). Het recht geldt dus niet over het deel wat u niet direct of indirect heeft verstrekt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan conclusies, diagnoses, vermoedens of behandelplannen.

 

Verantwoordelijkheid en contactgegevens

Voor vragen en opmerkingen kunt u zich richten tot Fysiotherapie en Echografie Zijlweg 5. Over de veiligheid van Intramed en de maatregelen die getroffen worden ter beveiliging van uw gegevens kijkt u op https://www.intramed.nl/.

 

Aanspreekpunt

Rob (R.F.S.) Beekmans

Zijlweg 5, 2013DA Haarlem

info@zijlweg5.nl

023 532 34 80

bottom of page